مال دنیا به دنیا مندنینه،
،شیرین جانم به دنیا رفتنینه

خیفه امه بشم دنیا بومونو،
،بعداز چمه هنی بلبل بوخونو،

بلبلی کو خونده من گوش آکرده،
،چمه جونه جانی هم پوچ آکرده،

پیره دده ته کا حیاتیر استه،
،اشته سهم سرا ای باغی استه،

پیره دده ترا هرگز مبو غم،
،اشته سایه چمه سری مبوکم،

که یارم ناخوشه ترسم بمره،
ترسم مردوم مرا خنده بکره،

گل ریحون کارم کم کم پرومه،
،بازی را دام نومه کر !!! درومه،

بگردم کوه به کوه دره به دره،
،ب مانند آهو گم کرده وره،

بری خدا جانم ت یاری بکه،
پیله غمی چمه ام دیلی گته،

 

شعر قدیمی : از بانو یاس