ما غلط کردیم هیچ از برای تو نتوانست و هیچ تحفه نتوان فراهم آوردن که تو همه ای و ما هیچ و دیگر صبر از تو به بهانه ی دست پر آمدن جایز نیست و اگر جایز باشد ما را بر آن طاقت نیست
بپذیر هیچمان را که جز آن نداریم و بر ما نظر لطف افکن که بدان محتاجیم