پ.ق.ن*: میدونی خطا (جرئت/ یت) میخواد...
جرئتش میشه برا وقتی که عقل گفته باشه:" برو! یه کاری شده خطا کن... یعنی پلان خطا نیستا ولی میری و خطا میشه... فدا سرت اگه احتمال محترم 90و 80 درصد نه ...ولی امان امان از نصف رد شده باشه...اون وقت باس کاری کرد."
یت هم مال جاییه که (دل/وهم) میگه:" برو!" و عقل میگه:" کجا باباجان؟؟!! واستا ...صبر کن...بسپرش به من...فعلا قوی تر شو...احتمال رو نیگا! به زور دورقمی شده... کووو تا نصف...!"*(پست قبل نوشت)


دوست داشتین رجوع کنین به :