به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل
که گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم
#حافظ