شعر و کتاب

(برنامه 104  کتاب فرهنگ)

شنبه 8/6/1393 (ساعت 14.30 تا  15)

حاضران در برنامه

نوع حضور

نام

وابستگی سازمانی

میهمان حضوری

نصرت‌الله زندی (پدرام تویسرکانی)

شاعر و نویسنده

مجری

!!! محسن حاجی‌زین‌العابدینی

!!! یار !!! شهید بهشتی

 

میهمان برنامه: نصرت‌الله زندی (پدرام تویسرکانی)

از راست: !!! محسن حاجی زین العابدینی، نصرت‌الله زندی (پدرام تویسرکانی)، !!! حسین محمودی