نگارش در اسارت

(برنامه103  کتاب فرهنگ)

شنبه 1/6/1393 (ساعت 14:30 تا  15)

حاضران در برنامه

نوع حضور

نام

وابستگی سازمانی

میهمان حضوری

سرهنگ احمد حیدری

پژوهشگر و مدیر حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس نزاجا

مجری

!!! محسن حاجی‌زین‌العابدینی

!!! یار !!! شهید بهشتی

 

میهمان برنامه: سرهنگ احمد حیدری

از راست: !!! محسن حاجی زین العابدینی، سرهنگ احمد حیدری، !!! حسین محمودی