%da%86%d8%b1%d8%a7+%d8%a8%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%b1+%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c+%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86
معاون فرهنگی وزارت ارشاد معتقد است، مشکل اصلی صنعت نشر کشور میزان تولید کتاب نیست. ادامه: چرا بیشتر برنامه‌های معاونت فرهنگی خالی از خلاقیت است؟