%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1+%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%a7%d8%af%3a+%d9%85%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%82%db%8c+%d8%a7%d8%b2+%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85%db%8c%e2
«موسیقی» از مردمی‌ترین جلوه های ذوق و خلاقیت و شه اهالی این هنر محسوب می‌شود. ادامه: ارشاد: موسیقی از مردمی‌ترین جلوه‌های ذوق و خلاقیت است