%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%b4+%d9%85%db%8c%e2%80%8c%da%a9%d9%86%d9%85+%d8%a8%d8%a7+%d8%aa%d8%ad%d8%b1%da%a9+%d9%88+%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c
رئیس جدید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گفت: سازمان میراث فرهنگی در حال حاضر شرایط بسامانی دارد، حتماً تلاش می‌کنم با تحرک و خلاقیت بیشتری به ت کمک کنم. ادامه: تلاش می‌کنم با تحرک و خلاقیت بیشتری به ت کمک کنم/ گستره عملکرد سازمان میراث فرهنگی از درون خانه‌ هر ایرانی تا بیرون از مرزهاست