%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c+%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d9%87+%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af+%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c+%d9%88
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری از برگزاری مسابقه بزرگ طراحی و خلاقیت در صنایع دستی معاصر ایران خبر داد. ادامه: برگزاری مسابقه بزرگ طراحی و خلاقیت در صنایع دستی معاصر ایران