نازنین زیبا ببین

تو همانی که خدا

چشم دریایی نثارت کرده است

و دلی دریا تر

 همه را دریا ببین

تو همانی کز پس !!! ی چشمت

چه قشنگی ها که می بینی 

و همه شایسته ی توست

نازنین

چشم تو

آینه ی زیبایی خالق توست

چشم تو

یعنی که او

زیباست و زیبایی پسند

نازنین

زیبا پسند

چشم تو تیز بین تر از دنیای پیرامون توست

چشم تو تا عمق هستی می رود

و چه بالاتر از آن

نازنین زیبا ببین

لایقت نیست

که بد بینی و بد انگاری

لایقت نیست

که جز زیباییت

و به جز زیباییش

تو به دنیا بنگری

نازنین

 تو ببین 

همه را و همه چیز

به همه !!!   بنگر 

و دراز هم بنگر

با نگاه عاشقت 

تو خدا را بنگر

 

 

 

              **ان الله جمیل و یحب الجمال**