برخورد عاقلانه با خشم، ما را در بهبودسازی روابط بین فردی (حل تنش های روابط !!! شویی، تربیتی، شغلی و مانند آن) و سلامت جسمانی و روانی و رسیدن به اه !!! کمک می کند. بنابراین، یاد گرفتن آن به شکل آموزش رسمی توصیه می شود اما به طور خلاصه برخورد مناسب با خشم در قالب مراحلی انجام می شود: