شاید شماها هم یادتان باشد که در این ماه که فصل !!! من معروفه برای هم محلی های ما.  یه حس عجیبی داره.  مثلا غروب پشت بام ها همه چشمشون به چوپان محل است که وارد محل میشود با گله و !!! ان هر کدامشان جدا شده به طویله خود میروند.  

تز همه جالبتر اینکه سکوت خاصی حاکم است.