از جمله سخنانی که شاید از هر پانترکی تراوش شود این است که (( چرا فردوسی نامی از کوروش و هخا !!! ان نبرده است ؟! )) ◀️ آیا فردوسی یک تاریخدان بوده است یا شاعر حماسه‌سرا ؟! نام خیلی چیزها در شاهنامه نیامده است ، آیا آنها وجود خارجی نداشته یا ندارند ◀️ اگر واقعا بدنبال پاسخ خود هستید ، کتب تاریخی را دنبال کنید. یکی از این کتب ، آثارالباقیه نوشته ابوریحان بیرونی است که همدوره فردوسی بوده است.

توجه کنید که فردوسی زاده (( ۳۱۹ خورشیدی )) است و ابوریحان زاده (( ۳۵۲ خورشیدی )) است. 

ﺍﺑﻮﺭﯾﺤﺎﻥ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎﺭﯾﺦﻧﮕﺎﺭ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ