!!! ان قبل از حضرت محمد(ص) چگونه !!! می‌خواندند؟
پاسخ اجمالی
قرآن کریم به وجود !!! و انجام آن از سوی !!! ان(ع) و مؤمنان در شرایع گذشته تصریح دارد. و این نشانگر آن است که اصل !!! نه تنها در !!! ، بلکه در ادیان الهی سابق نیز وجود داشت. علاوه بر منابع !!! ی، از عهد قدیم نیز وجود نوعی از !!! برداشت می‌شود: «هنگامی که [دانیال] به خانه رسید به بالا خانه رفت و پنجره‌ها را که رو به اورشلیم بود، باز کرد و زانو زده دعا نمود. او مطابق معمول روزی سه بار نزد خدای خود دعا می‌کرد و او را پرستش می‌نمود». امروزه نیز در دین یهود در اصل و کلیات مسئله !!! ، اختلافی میان فرقه‌های مختلف یهودی نیست.
بر اساس قرآن، عیسای !!! (ع) نیز از اقامه‌کنندگان !!! بود، اما در !!! یت امروزی، شریعت به معنایی که در !!! و یهودیت مشاهده می‌کنیم، وجود ندارد. البته می‌دانیم که دستورات این دین، تحریف شده و بسیاری از آنچه عیسای !!! (ع) بدان ملتزم بوده و توصیه کرده، امروزه در متون مقدس !!! یان وجود ندارد. با این وجود تعدادی دعا، در برخی زمان‌های خاص؛ مانند روز یکشنبه خوانده می‌شود و حتی شاید بتوان مراسمی؛ مانند عشای ربانی را نیز در زمره دعاها قرار داد. بنابراین، !!! به معنای مطلق دعا در !!! یت امروزی وجود دارد، ولی حکم اجباری !!! ‌را نمی‌توان در آن‌جا یافت.
 
پاسخ تفصیلی  را در ادامه مطلب ببینید.