دختره میگفت:

دبیرستانی که بودیم همسایمون سگ داشتن هروقت واق واق می کرد منم صداشو تقلید می !!! و جوابشو می دادم تا اینکه یه بار زن همسایه از مامانم سراغ سگی که صداش از خونه ما میاد رو گرفت واسه جفت گیری با سگش

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه مامانم عصبانی اومد خونه و بهم گفت

بلند شو داره واست خواستگار میاد!!!؟