دختره اومد تا !!! ی بگیره

گفت ستارخان میخوره؟؟؟؟

راننده گفت اگه نخوره که میمیره!!!!

 

 

دختره بهش برخورد به تا !!! ی بعدی میگه

آقا ببخشید ستارخان میرید؟؟؟

یارو میگه معلومه که میرید اگه نمیرید که میترکید

 

 

 

باخودش میگه ایندفعه چی بگم نتونن چیزی بگن

تا !!! ی بعدی میاد میگه آقا ستار خااااان؟؟؟

راننده میگه نه خانم من اکبرم

 

 

 

دختره دیگه کفرش در میاد

به تا !!! ی بعدی گفت

آقا میخوام برم ستار خان

راننده میگه

برو اشکالی نداره ولی زود برگرد