• وقتی ما نسبی‌انگار باشیم ، تفکر دیگر معنایش را‌ از دست می‌دهد چونکه ما دیگر هیچ مبنا و معیاری را سراغ نخواهیم داشت که امور را با آن بسنجیم یا دسته کم بح !!! قبض و جزم می !!! شیم و راه !!! شه را بر خود می‌بندیم .
  • مثلا از دید من شیر زیباترین حیوان جنگل باشد و از دید شخص کنار من فیل . ما هردو بر سر آنچه که خود می‌پسندیم جدال می‌کنیم و هرکدام به سبب علایق خود جهان را تصور می‌کنیم . هیچکدام حاضر نخواهیم بود پدیده‌ها را فراسوی علایق و صلایق خودمان مشاهده کنیم بهمین سبب از !!! شه‌ورزی دور می‌شویم .

نسبی انگار | ئاکام کامرانی

برچسب ها : نسبی انگار - نسبی انگار