در گذشته ما به آنچه پیش می‌آمد به چشم حکمت الهی می‌نگریستیم . از سختی‌ها ، از فرزند بیمار و از اتفاقات ناگوار طبیعی با توجیه حکمت می‌گذشتیم ، و البته همین ایمان کافی بود تا رنج‌های زندگی برای ما قابل تحمل بشوند .

  • ما امروز اما برای آنچه که رخ می‌دهد استدلال ارائه می‌دهیم و خود را در دریایی از مفاهیم غرق کرده‌ایم . در نبود ایمان و بودن علتِ رخدادها ، رنج‌های انسان هرگز کم نشده‌اند و بلکه افزونتر گشته‌اند .

حکمت و استدلال | ئاکام کامرانی

برچسب ها : حکمت و استدلال - حکمت ,استدلال