تاوقتی که در این جهان پهناور حتی تکیه گاه فقط یک نفر باشی که چشم به راه توست به زندگی ات امیدوار باش و تمام تلاشت را !!! که امید او را تبدیل به یاس نکنی.

*

در همه جای این کره خاکی به شوخی های همدیگر جدی جدی می خندند و ما در اینجا به شوخی همدیگر را جدی جدی می کشیم.