مراسم هفته ی وحدت باهمکاری کتابخانه ی عمومی تازه شهر وکانون پرورش فکری کودکان در مکان کانون برگزار گردید.مسئول کتابخانه تازه شهر در این مراسم با اشاره به اهمیت اتحاد مسلمانان ونقش جوانان دراین مهم همچنین به معرفی چندعنوان از کتابهای نورسیده آبان ماه پرداخت.