-        قرائت آیاتی چند از قرآن کریم توسط رحیم زاده

-         

-        خیر مقدم به مدعویین محترم و شرکت کنندگان و سخنرانی مسئول کتابخانه

-         

-        ارائه و معرفی کتاب کلت 45 توسط

-         

-        ارائه و معرفی کتاب هفت روایت خصوصی توسط

-         

-        ارائه و معرفی کتاب بچه های کشتی رافائل توسط

-         

-        ارائه ومعرفی کتاب نامه های بلوغ توسط