زنده تر از تو !!! ی نیست چرا گریه کنیم                                مرگمان باد و مباد آن که تو را گریه کنیم


هفت پشت عطش از نام زل !!! لرزید                               ما که باشیم که در سوگ شما گریه کنیم

 

چهاردهم !!! داد سالگرد رحلت مصلح کبیر و مجدد قرن و طلایه دار !!! ناب محمدی(ص)، حضرت !!! !!! (ره)، است. مردی که خورشیدوار ظهور کرد و اکنون در غروبش به سوگ ایستاده ایم. این روزها فرصت خوبی است برای !!! شیدن به آرمان های والا و !!! شه های عمیق و تابناک آن ابرمرد تاریخ معاصر !!! . ما نباید تنها به بزرگداشت، شعار و تبلیغات و عزاداری بسنده کنیم، بلکه باید بیش از هر چیز تلاش کنیم تا غبار فراموشی بر !!! شه های !!! ننشیند. بنابراین، با توجه به توصیه های آن بزرگ، باید به حفظ و حراست از اصول خدشه ناپذیر انقلاب !!! ی ـ که به وسیله آن بنیانگذار سترگ تبیین و ترسیم شد ـ اهتمام ورزید. اصولی که جوهره این انقلاب عظیم الهی را تشکیل می دهد و برای حراست آن، بهای بسیار سنگینی پرداخته شده وخون پاک هزاران شهید پاکباز به پای آن ریخته شده است.