اول اقای پشت کنکوری مگه میشه یادم نمونیداخه این چ حرفی بود؟

من همیشه یادتون هستم وبراتون دعامیکنم ک موفق باشیدوب ارزوتون برسیدان شاالله

دوم خانومی ک اسمتونمیگم هیییییچ ارتباطی به هیییییچ احدی نداره ک من باکی شورشودرمیارم باکی شیرینشو پس سرت توکارخودت باشه