با سلام

تمامی مربیان که تمایل دارند کلاس های آموزشی

استراتژی ذهن . شناخت - قدرت ونحوه کنترل ذهن را بیاموزند میتوانند با تخفیف

ویژه دراین کلاس ها بطور گروهی وخصوصی شرکت کنند .

با استنادبه تفاهم نامه ای که بین بنده واداره ورزش شهرستان قرچک  وصدور حکمی تحت عنوان مسئول

سبک تن وروان منعقدگردید بطور دائم .

لذا به همین خاطر این مرکز آماده است رس !!! الهی خودرا انجام دهد .

باسپاس فراوان علی لطفی.