از یک جایی به بعد 

آدم انگار دلش می خواهد 

حل شود در خودش 

بنشیند، بخواند، بنویسد

و پای هیچ !!! دیگری در میان نباشد

نه اینکه بریده باشد ها، نه!

فقط می خواهد کمی زندگی کند

بریزد و بپاشد

بی آنکه دغدغه !!! ی را داشته باشد...

# ساغر فاطمی