بچه های گل  همدانی و همکلاسی های گل تر ما که رفتیم از پیشتون سال خوبی رو با همه تون تجربه کردیم ایشاا... سالهای آتی بهتر باشه هرچی از ما دید به بزرگی خودتون...

شما هم تشریف بیارید ولایت ما تا در خدمتتون باشیم و گوشه ای از غریبه نوازیتون رو جبران کنیم از دیدارتون خوشحال میشیم.

منتظر همه تونیم.


"دیاری کوردستان پیشکه ش تان"