الهی!باخاطری خسته،دل به کرم تو بسته

دست از اساتید شسته و به انتظار تو نشسته ام.

پاس شوند کریمی

پاس نشوند حکیمی

نیفتم شاکرم،بیفتم صابرم

الهی شهریه ها بالاست که میدانی ، و جیبم خالیست که میبینی

نه پای گریز از امتحان دارم و نه زبان ستیز با !!!

الهی دانشجویی را چه شاید و از او چه باید!؟