عزیزان امشب منتشر نخواهد گشت

چون بخاطر یک نفر که فوت کرده منتشر نمی کنیم

متاسفانه از چهار شنبه یا پنج شنبه منتشر خواهد شد