01

خاطره ها خطرناک ترین سلاح های زمینی اند...

آنان این قدرت را دارند که تو را برای روزها و سال ها به درون چاه های عمیقی فرو برند

آنقدر عمیق که تکان های دستی هم هشیارت نکنند...

آنان تو را هر لحظه میکشند و زنده میکنند...

حتی میتوانند شب هنگام به سراغت بیایند تا در خواب

با لبخندی بر لب برای همیشه بمیری...

"ستاره شنی"