این فایل شامل نقشه طراحی شده در نرم افزار اتوکد می باشد