شرایط‌ اساسی‌ صحت‌ معامله‌ ماده‌ی‌ 190 قانون‌ مدنی‌ مقرر می‌دارد: «برای‌ صحّت‌ هر معامله‌ شرایط‌ ذیل‌ اساسی‌است‌: 1- قصد طرفین‌ و رضای‌ آنها 2- اهلیّت‌ طرفین‌ 3- موضوع‌ معیّن‌ که‌ مورد معامله‌ باشد 4- مشروعیت‌ جهت‌ معامله‌