گلی دارم که تقدیم تو باشد                                      دلی دارم که تسلیم تو باشد
تویی فرمانروای کشور عشق                                     فدایت جان به تعظیم تو باشد


شدم مدخل به باغی بی تأمل                                   نوا سر داده بلبل بی تعلل
نگاه پر دریغ بلبل مست                                            به سوی روی تیغ در بر گل


کشیدم انتظار و شمع جان سوخت                             به پای هستی نا مهربان سوخت
درآمد شعله ای از آتش آه                                        به جای گل گلستان وجهان سوخت


وفا را لوطی از مردان بیاموز                                       مروت از یل یزدان بیاموز
حریم غیرت و !!! خود را                                      بیا از پهلوان مردان بیاموز


منم فرشاد و مهشادم تو باشی                                منم مهرزاد و شهزادم تو باشی
چه زیبا نقش بستی بی تفاوت                                  گلم باید که در یادم تو باشی


فرشته نام تو باشد از این پس                                   دلم در دام تو باشد از این پس
فرشته غنچه کن تا بوسه هایت                                 نشسته کام تو باشد از این پس


چه نسبت گل تو با پروانه داری                                  چه رفت آمد تو با دیوانه داری
نمیدانم که در دریای عشقت                                     صدف جز من مگر دردانه داری


نسیمی آمد و با خود مرا برد                                     که ای کاش هردوچشمم کورمیشد
گرفت یار و برید از من پریشاه                                    زمان  عشق  ورزیدن  دگر  مرد


تویی روی گل رعنا پریدخت                                       زدی آهنگ سودا را پریدخت
به !!! آمد دل از موسیقی عشق                             بخون تابشکند غمها پریدخت


محاله بی تو بودن لحظه سنگ است                           امان از فاصله گرگی زرنگ است
کمان عشق با تیر محبت                                         بزن بر فاصله دل لاله رنگ است


خج !!! دارم و شرمنده هستم                                  خج !!! میکشم تا زنده هستم
به دور از خیر و همدست شرارت                                سیه پرونده را دارنده هستم


امان از این دل آلاله رنگم                                          بخونم از دل بی تاب و تنگم
از اینکه بی تو هستم لحظه سنگ است                       بزن با تیشه مهرت به سنگم