همواره ارتفاع از سطح دریا موضوعی جالب بوده واینکه روستاها وکوههای بخش صفاییه ازسطح آبهای آزاد چقدرارتفاع دارندبرام سوال بوده وتصمیم گرفتم توسط googlemap برای برخی روستاها و کوهها این موضوع رابررسی کنم لازم به ذکراست اندازه های زیرممکن است خطای حدود 50 متری داشته باشند .حال با مشاهده ج !!! زیر به نکات جالبی می رسیم که د !!! ایین ج !!! می بینید.

-روستاهای بخش صفاییه ازشهر خوی حداقل 500 و حداکثر 1200متر اختلاف ارتفاع دارند.

-روستای ممش خان از خوی 850 متر بالاتر است.

-کاپوت و کیلسا کندی بلندترین و قینرهای علیاوسفلی پایین ترین روستای بخش از نظر ارتفاع هستند.

-کوههای ممش خان بعدازاورین بلندترین کوههای شهرستان خوی هستند(برای کوههای ممش خان خودم gps زدم و 3280 دقیق است )

-کوههای ممش خان از کوههای گلدور 600 متر بالاترند.

-نکته جالب برای شهر تهران اینست که نقاط پایین شهر ارتفاع 1000 متری و نقاط بالای شهر تهران ارتفاع 1800 متری دارند واین یعنی اختلاف ارتفاع بالا وپایین شهر تهران مشابه اختلاف ارتفاع خوی وممش خان است.

-قله توچال تهران از قله کوه شپه داشی(3280) ممش خان 700 متر بالاتراست.