از مهمترین علل  تاسیس !!! تها از دوران باستان  انجام دو وظیفه مهم بوده است ، اول حفظ  و حراست از مردم ، و خانه و کاشانه آنان در برابر مهاجمین  ( مانند !!! ت ماد که در برابر تهاجمات آشور به ایران شکل گرفت).

دوم ، اینکه  نهاد !!! ت بتواند در جامعه نظم و امنیت ایجاد کند ، به همین دلیل نیز به بالاترین مقام رسیدگی به اختلافات مردم حاکم می گفتند، یعنی !!! ی که در میان مردم به عد !!! قضاوت می کرد و اجازه نمی داد !!! ی جرمی را مرتکب شود و هزینه آن را نپردازد.  و در عوض خدماتی که حکومت به جامعه ارائه می کرد حق داشت که  بخشی از درآمد مردم را  به عنوان مالیات از آنان دریافت کند. در چنین شرایطی !!! ت ها موظف بود ند که از جان و مال مردم حمایت کنند و با به وجود آوردن شرایط مناسب، زندگی راحت تری را برای مردم رقم بزند. نخستین !!! تهایی که در بین النهرین شکل گرفتند، پاتسی ها و یا حکومت های !!! شاه بودند. آنان، خود را واسطه خدا و خلق می دانستند ، و معتقد بودند، ویژگی اصلی آنان این است که قادر قوانین الهی را کشف نموده و به جامعه ابلاغ نمایند در چنین شرایطی اجرای قانون جنبه مقدس داشت و شکننده آن مورد خشم خدایان قرار می گرفت که نمونه بارز آنان قانون نامه حمور !!! است. ولی با به قدرت رسیدن