**  تعریف برند و واژگان مهم در برند – قسمت اول

http://www.marketingirantalent.com/1395/07/10/defining-brand-and-the-important-words-part-1/

 

**  تعریف برند و واژگان مهم در برند – قسمت اول

  http://www.marketingirantalent.com/1395/07/10/defining-brand-aant-words-part-2/

 

**  چه چیزی در نام نهفته است؟ میلیاردها

http://www.marketingirantalent.com/1395/07/10/what-lies-in-name-billions/

 

**  طراحی و برندینگ

http://www.marketingirantalent.com/1395/07/10/design-and-branding/

 

**  مفهوم برندسازی – قسمت اول

http://www.marketingirantalent.com/1395/07/10/the-concept-of-branding-part-i/

 

**  مفهوم برندسازی – قسمت دوم

http://www.marketingirantalent.com/1395/07/10/the-concept-of-branding-part-ii/