معروفی گفت:دانش مربیان بو !!! مریوان به روز نیست برای همین بو !!! مریوان پیشرفت ندارد

مصباح معروفی با بیان اینکه مربیان هیئت بو !!! از نظر علمی ضعیف هستند اظهار داشت با وجودی که تعداد مربیان بو !!! درشهرستان زیاد است اما دانش مربیان بو !!! به روز نیست و ضعیف است برای همین است که بو !!! مریوان پیشرفت ندارد.لطفا مسئولین برای به روز شدن مربیان کلاس برگزار کنند.