1-      κεντρικόσ (al-fatiha)

 

[1:1]   ανήκων σε το µου εξ ακοήσ γεµάτοσ θεόσ κοµψόσ σπλαχνικόσ.

[1:2]   εγκωµιάζω συµβαΰνω θεόσ κΰριοσ κόσµοσ.

[1:3]   κοµψόσ σπλαχνικόσ.

[1:4]   αυθεντΰα μέρα αντΰληψη.

[1:5]   τισ µόνοσ εµεΰσ λατρεΰα; τισ µόνοσ εµεΰσ απευθΰνω βοηθόσ.

[1:6]   καθοδηγώ µασ από δΰκαιοσ µονοπάτι:

[1:7]   μονοπάτι εκ εκεΰνοι τισ ευλογΰα; µη εκ εκεΰνοι άξιοσ αγανάκτηση nor strayers.