به شدت دلم برا همسر آیندم میسوزه :|

بدبخت یا باید غذا سوخته بخوره یا نپخته :)

شاممونو دوس نداشتم :/

مامانم گف پاشو همبرگر درس کن بخور

گفتم عه خو مامی خودت درست کن

گوف میخام برم لباسارو بندازم رو بند 

پاشو تنبل 

پا شدم:|

اول از همه که نصف قوطی روغنو ریختم کف اشپز خونه

بعدش همبرارو انداختم تو ماهیتابه

 

کاملا چسبید و خورد و خلو شد

ماهتیابه رو عوض !!!

تو اون یکی هم کاملا سوخت

(همه اینا توی سه چهار دیقه اتفاق افتاد)

بعدش هم مادر گرامی اومد و فقط یک کلمه گفتـ

بدبخ شووَرِت

گفتم فوقش شووَر نمیکنم...والاع:/