برخی از افراد معروف و برجسته در حوزه !!! ی پزشکی

 

محمدرضا هاشمی گلپایگانی - مسیر ایرانی

!!! سید محمدرضا هاشمی گلپایگانی : بنیانگذار !!! ی پزشکی در ایران، چهره ماندگار کشور و !!! !!! !!! کبیر

فتح اله مضطرزاده - مسیر ایرانی

!!! فتح‌الله مضطرزاده : !!! برتر و چهره ماندگار !!! ی پزشکی، دارای بیش از 130 مقاله معتبر isi و چندین کتاب معتبر در زمینه !!! ی پزشکی و !!! ی بافت

سیامک نجاریان - مسیر ایرانی

!!! سیامک نجاریان : !!! نمونه کشوری حوزه !!! ی پزشکی، مخترع و پژوهشگر برتر، دارای مدرک !!! ی و فوق !!! ی !!! ی پزشکی از !!! آ !!! فورد انگلستان و مولف چندین کتاب معتبر جهانی در !!! ی پزشکی