میخواهی بروی ....برو...

میخواهی بخند...بخند....

میخواهی ترکم کنی..... !!! ...

من دیگر نیازی بهت ندارم...

هر روز و هر شب...

جای خالیت را با....

یه دنیا بغض...

چند تا sms....

یه سکوت تلخ...

یه اسمون تاریک....

یه بغل گریه...یه هوای دلهره....

و...............................

دلتنگی های نفس گیر...

پر میکنم...جای خالیت را...

تو میخواهی بروی...برو....

نیازی بهت نیست!!!!!!!!!!