دل نوشته های خودم 

مرده ها بیشتر  از زنده ها گل دریافت می کنند چون افسوس قوی تر از قدر شناسی است .

سکوت . استدلالی است که معانی دیگری را به دوش می کشد.

من می خواهم بدانم که راستی راستی زندگی یعنی اینکه توی یک تکه جا هی بروی و برگردی تا پیر شوی ودیگر هیچ .یا اینکه طور دیگر هم توی دنیا می شود زندگی کرد .

به آرامی آغاز به مرد ن می کنی اگر سفر نکنی .کتاب نخوانی و اگر به موسیقی گوش ندهی اگر از خودت قدر دانی نکنی .

mm