سالها بعد جعبه سیاه چند نفر پیدا شد و از آ !!! ین جمله زندگیشان رمز گشایی شد

آ !!! ین کلمات یک بیمار : مطمئنید که این آمپول بی خطره؟…

آ !!! ین کلمات یک پلیس : شیش بار شلیک کرده، دیگه گلوله نداره…

آ !!! ین کلمات یک جهانگرد در آمازون : این نوع مار رو میشناسم، سمی‌نیست…

آ !!! ین کلمات یک چترباز : پس چترم کو؟

آ !!! ین کلمات یک دربان : مگه از روی نعش من رد بشی…

آ !!! ین کلمات یک قصاب : اون چاقو بزرگه رو بنداز ببینم…

آ !!! ین کلمات یک قهرمان : کمک نمیخوام، همه اش سه نفرند…

 

آ !!! ین کلمات یک کارآگاه خصوصی : قضیه روشنه، قاتل شما هستید!

 

آ !!! ین کلمات یک گروگان : من که میدونم تو عرضه ی شلیک !!! نداری…

آ !!! ین کلمات یک متخصص خنثی !!! بمب: این سیم آ !!! ی رو که قطع کنم تمومه…

آ !!! ین کلمات یک سرباز تحت آموزش هنگام پرتاب نارنجک : گفتین تا چند بشمرم قربان؟