1- کدام مورد در باره سلول جانوری درست است؟

الف: پروکاریوت است            ب:دیواره سلولی دارد          ج:کلروپلاست ندارد           د: هسته مشخصی ندارد

2- کدام نوع از سلول های زیر هسته مشخصی دارند؟

الف: پروکاریوت ها                    ب: یوکاریوت ها                   ج: سیانوباکترها            د: هیچکدام

3- کنترل هوشمند ورود و !!! وج مواد به درون سلول به عهده کدام بخش سلول است؟

الف:شبکه آندوپلاسمی صاف         ب:غشا پلاسمایی            ج:دستگاه گلژی            د: لیزوزم

4- رشته های کروماتین در کدام بخش سلول قرار دارد؟

الف: درون هسته                ب: درون میتوکندری                      ج: درون هستک                      د:درون واکوئل

5- کدام عامل در شکل سلول نقش بیشتری دارد؟

الف: عمر سلول                 ب:وظیفه سلول                  ج:اندامک های درون سلول              د: هیچکدام