1- مونومر های تشکیل دهنده پلی پپتید ها و پروتئین ها کدامند؟

الف: !!! ارید              ب: کربن             ج:اسید آمینه                د: نیتروژن

2- کدام یک از لیپید ها نمی باشد؟

الف: تری گلسیرید             ب: کلسترول                    ج:استروئیدها           د:آنزیم

3- کدام جمله صحیح نیست؟

الف: عملکرد آنزیم ها اختصاصی است               ب: جایگاه فعال آنزیم ها پیش ماده های معین و خاصی را می پذیرد

ج:بخش عمده ای از آنزیم ها پروتئین هستند         د: آنزیم پس از راه اندازی واکنش تغییر اساسی می کند

4- مهمترین و بزرگترین اندامک سلول کدام است؟

الف: میتوکندری         ب: سانترول                 ج: هسته              د: ریبوزوم

5- سوختن قند و آزاد سازی انرژی وظیفه کدام ارگانل است؟

الف: میتوکندری               ب:هسته                  ج:ریبوزوم              د: هستک