1- ویژگی حلالیت بالای آب مربوط به کدام یک از خواص آن است؟

الف: ظرفیت گرمایی ویژه       ب: خاصیت دو قطبی بودن مولکول های آب     ج:پیوند هیدروژنی      د: هیچکدام

2- کدام یک از مولکول های زیستی زیر از پلی !!! ارید ها نمی باشد؟

الف: فروکتوز                ب: سلو !!!                ج:کیتین             ج: گلیکوژن

3- کربوهیدرات ها در کدام یک از حالات زیر در گیاهان ذخیره می شوند

الف: گلوکز                ب:گلیکوژن                 ج: !!! اروز                 د: نشاسته

4- عناصر اصلی مولکول های آلی زیستی کدام است؟

الف: کربن،ا !!! یژن و هیدروژن             ب: نیتروژن،فسفر و آب          ج:ا !!! یژن و دی ا !!! ید کربن     د:هیچکدام

5- گروه های اصلی مونو !!! اریدها کدام است ؟

الف: هگزوز ها و پنتوز ها        ب:atp و گلوکز            ج: دی !!! ارید ها و پلی !!! ارید ها        د: الف و ب