خلاصه تمام فصول کتاب مدیریت منابع انسانی (اسفندیار سعادت)

پاو !!! وینت کتاب مدیریت منابع انسانی (اسفندیار سعادت)

پاو !!! وینت فصل هشت (آموزش کارکنان)ازکتاب منابع انسانی (ارائه توسط آقایان حاتمی ،شاه قاسمی و میرزایی)

 پاو !!! وینت وظایف مدیریت منابع انسانی

پاو !!! وینت فصل 4 فرایند برنامه ریزی نیروی انسانی

!!! یک خلاصه خیلی خوب از کتاب منابع انسانی