سخنران : حجت ال !!! والمسلمین پورمحمد دوست

**شام شهادت !!! موسی کاظم(ع)**

مداحی : کربلایی حسین علیپور

            کربلایی حسین شعبانزاده

مورخ:14اردیبهشت95

 

سخنرانی: حجت ال !!!  پورمحمد دوست

روضه: کربلایی حسین علیپور

زمینه: کربلایی حسین علیپور

شور: کربلایی حسین علیپور

واحد: کربلایی حسین علیپور

واحد: کربلایی حسین علیپور

واحد: کربلایی حسین شعبانزاده

شعرخوانی: کربلایی حسین شعبانزاده

شور: کربلایی حسین شعبانزاده

شور: کربلایی حسین شعبانزاده

پایانی: کربلایی حسین شعبانزاده

مدح حضرت علی(ع): کربلایی حسین شعبانزاده

 

 کانال تلگرام هیئت :https://telegram.me/mohebban_313