آیین نامه ها و دستورالعمل های فنی و !!! ی پ !!! ند غیر عامل

 

در راستای تحقق و عملیاتی نمودن بند (الف) ماده 198 قانون برنامه پنجم توسعه و بر اساس اختیارات قانونی معاونت فنی و امور نظارت و کنترل طرح های سازمان پ !!! ند غیر عامل کشور اقدام به تهیه و نشر 32 عنوان آیین نامه و دستورالعمل فنی و !!! ی پ !!! ند غیر عامل در موضوعات مختلف و به شرح ج !!! زیر نموده است .