شروع نامه ام نامی کریم است

که بسم الله الرحمن الرحیم است

 

به آن نامی که شد زآن اسم اعظم

  قبول  توبه  حوا  و  آدم

 

به آن نامی که موسی خوانددرطور

وز آن دریافت از حق لوحی از نور

 

به آن نامی که چون شمع حرا شد

محمد  خواند  و  ختم الانبیا  شد

 

ظهورآن نام تااز ماء وطین کرد

 نبی  را  رحمه للعالمین  کرد

 

علی زآن نام او را جانشین شد

  !!!   اولین  و  آ !!! ین  شد

 

به آن نامی که بر ما روح بخشید

ز نورش  زهره ی زهرا  درخشید

 

چه زهرایی که معنی بخش اسماست

 همانا  اسم  اعظم  اسم  زهراست

 

به غیر از او که وحیش پروریده

زن و یک آسمان مردی که دیده؟

 

خدا  گر مدح او نازل نمی کرد

کتاب خویش را کامل نمی کرد

 

 حساب  نام  یازهرا به  ابجد:

  برآید   یا علی  و  یا محمد

 

!!! ی که کفو آن نور جلی بود

علی بود و علی بود و علی بود

 

رسیدش در شب جشن عروسی

عروس  آسمان  بر خاک  بوسی

 

سفالین کوزه ای ومشکی ازپوست

  اثاث   چشمگیر   خانه   اوست

 

سپهر  آئینه دار  هستیش  بود

رهین  آسیای  دستیش  بود

 

حصیری گرچه فرش زیر پا داشت

به روی سر همه نور خدا داشت

 

شکوه  آسمانها  صیت او بود

گواه " فی بیوتٍ " بیت او بود

 

الا ای چرخ دین را زهره زهرا

به حسن خانه داری !!! زهرا

 

!!! ن را با عمل ارشاد کردی

"جهاد المراه " را فریاد کردی

 

تو در شعب ابوطالب شکفتی

که در شبهای خوف انگیز !!! ی

 

به طفلی داغ مادر شد نصیبت

سرشک چشم و خون دل طبیبت

 

حمایت از پدر با جان نمودی

انیس او به عام الحزن بودی

 

خدا را بنده ای یکدانه بودی

پدر را دلخوشی در خانه بودی

 

دو تن بودید او را پشتوانه

تو در خانه،علی بیرون زخانه

 

به وحدت داده هر مویت شهادت

ورم کرده است پایت از عبادت

 

تویی یاسین تویی طاهای قرآن

تویی رمز اشارتهای قرآن

 

زمین و آسمان در اختیارت

تمام ک !!! شان ها بیقرارت

 

الا ای کرده روحت سیر قرآن

کتابت مصحف است و غیر قرآن

 

کت !!! را که با آیات والا

علی با گفته تو کرده املا

 

کت !!! اینچنین والاست امروز

بدست مهدی زهراست امروز